Minggu, 26 Februari 2012

DO'A PARA WALI ALLOH

Bismi (al/):l-laaHi (al/):r-rohmaani (al/):r-rohiim(i/).
Alaaaa inna awliyaaaaa"a(al/):l-looHi laa khowfun 'alayHim wa laa Hum yahzanuun(a/).

A(l/):l-looHumma sholli 'alaa(y/) sayyidinaa muhammadin(+g) shoohibi (a/):l-mu'jizati (a/):l-bahiro(ti/):H
wa 'alaa(y/) aaliHii wa shohbiHii ajma'iin(a/) 3X.

Yaa hayyu yaa qoyyum(u/), Yaa badii'a (al/):s-samaawaati wa (a/):l-ardh(i/), Yaa dza(a/) (a/):l-jalaali wa (a/):l-ikroom,
Nawwir quluubanaa binuuri ma'rifatika yaa A(l/):l-looH, 3X.

A(l/):l-looHumma (a/):f-tah lanaa futuuha (a/):l-'aarifiin(a/) 3X.

a(l/):l-looHumma (a/):j-'alnaa min awliyaa"ika (a/):l-muttaqiin(a/), Wa hizbika (a/):l-muflihiin(a/),
Wa ibaadika (al/):sh-shoolihiin(a/), Birohmatika yaa arhama (al/):r-roohimiin(a/) 3X.

Bismi (al/):l-laaHi (al/):r-rohmaani (al/):r-rohiim(i/).
Wa ma(n/):y yattaqi (al/):l-laaHa yaj'al laHuu makhrojaa(n/).Wa yarzuqu min haystu laa yahtasib(u/),
Wa ma(n/):y yatawakkal 'alaa(y/) (al/):l-looHi FaHuwa hasbuH(uu/), Inna (al/):l-looHa baalighu amriH(ii/),
Qod ja'ala (al/):l-looHu likulli syay-"in(+g) qodroo(n/) 3X.

A(l/):l-looHumma innaa nas-aluka iimana(a/):n(+g) kaamila(an/):w wa yaqiina(a/):n(+q) shoodiqoo(n/),
Hattaa(y) a'lama  annaHuu laa yushiibunaa illaa maa katabta lanaa,
Wa 'ilma(an/):n naafi'a('an/):w waqolba(a/:n khoosyi'a('an/):w wa lisaana(a/):n(+g) dzaakiro(on/):w
waasi'a(a/):n halaala(a/):n(+g) thoyyiba(an/):w wa 'amala(a/):n(+g) shooliha(an/):m maqbuula(an/):w
wa tijaarota(n/):l lan(+g) tabuur(o/).

A(l/):l-looHumma (a/):sy-roh shuduuronaa wa (a/):s-tur 'awrootinaa wa (a/):gh-fir dzunuubanaa
wa aamin khowfanaa wa (a/):khtim bishoolihaati a'maalanaa.

A(l/):l-looHumma (a/):khtim lanaa bikhootimati (al/):s-sa'aada(ti/):H,
Wa (a/):j-'alnaa mina (al/):laadziina laHumu (a/):l-husnaa(y/) wa ziyaada(ti/):H,
BijaaHi sayyidinaa muhammadin(+g) Sholla(y/) (al/):l-looHu 'alayHi wa ssallama dzi(y/) (al/):sy-syafaa-'a(ti/):H,
wa aaliHii wa shohbiHii dzawi(y/) (al/):s-siyaada(ti/):H, Wa sayyidinaa abi(y/) (a/):l-abbaasi (a/):l-khodhiri
balya(a/) bni malkaani dzi(y/) (a/):l-istiqooma(ti/):H, Wa sayyidina(a/) (a/):l-ghowsti (a/):l-a'zhoomi (al/):Sy-syaykhi
'abdi (a/):l-qoodiri (a/):l-jaylaaniyyi dzi(y/) (a/):l-karooma(ti/):H, Wa sholla(y/) (al/):l-looHu 'alaa(y/) sayyidinaa
muhammadi(n/):w wa 'alaa(y/) aaliHii wa shohbiHii wa sallam(a/), Wa (a/):l-hamdu lillaaHi robbi (a/):l-'aalamiin(a/).
Amiin(a/).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar